นอกจากความร่วมมือระดับทวิภาคี ไทยยังมีช่องทางความร่วมมือกับ EU ในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค (regional programme) และระดับระหว่างประเทศ (thematic programme)

ความร่วมมือกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
The Association of Thai Professionals in Europe (ATPER)

ประวัติสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Association of Thai Professionals in Europe (ATPER) ที่La Préfecture de Police Paris ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ.2540 ต่อมามีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “The Association of Thai Professionals in European Region (ATPER)” ในปี 2556 ณ ประเทศฝรั่งเศส

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทวีปยุโรปไปสู่ประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกของสมาคมฯ ได้เข้ามีส่วนร่วมตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีของการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • การฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ในสาขาต่างๆ เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการศึกษา เป็นต้น
  • การร่วมมือด้านงานวิจัยและการสอนในระดับอุดมศึกษา
  • การให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลต่างและให้คำปรึกษา ในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์สิทธิมนุษยชน กฎหมายและสิทธิบัตรในยุโรป เป็นต้น
  • การอำนวยความสะดวกในการติดต่อและประสานงานระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับหน่วยงานต่างๆ ในยุโรปทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

    แหล่งข้อมูล: ATPER