รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้าน ออวน.)

0
342

สำนักงานที่ปรึกษาฯ ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้าน ออวน.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้าน ออวน.) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๒,๘๐๐ ยูโร

๒.หน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑)การประสานงาน ติดต่อ และการขับรถยนต์เพื่อกิจกรรมของสำนักงาน แขกของสำนักงาน และการเดินทางไปพบปะกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
(๒)การสนับสนุนการจัดการสำนักงาน การควบคุม และการบำรุงรักษารถยนต์และครุภัณฑ์อื่นๆ ของสำนักงานให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
(๓)การจัดทำจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้เสนอประกอบการอนุมัติโครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน
(๔)การสนับสนุนหัวหน้าสำนักงานฯ ได้แก่ การรับส่งเอกสาร การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี การสนับสนุนข้อมูลการประชุม การจัดทำแผนกิจกรรม/โครงการของสำนักงาน และการรายงานแผน/ผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการประจำปี
(๕)งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน

๓.คุณสมบัติของผู้สมัคร
(๑)มีถิ่นพำนักในเบลเยียม และมีสิทธิทำงานในประเทศเบลเยียมได้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๒)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๓)มีทักษะภาษาไทยและอังกฤษที่ดีมาก และมีทักษะภาษาท้องถิ่น (ฝรั่งเศส/ดัตช์)
(๔)มีใบอนุญาตขับรถยนต์ในประเทศเบลเยี่ยม
(๕)มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแบบมืออาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ
มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ที่ดี
(๖)มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคแก่การมาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเดินทางได้เมื่อมีภารกิจต่างเมืองหรือต่างประเทศ
(๗)หากมีทักษะในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์เบื้องต้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔.เอกสารประกอบการสมัคร
(๑)ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (Resume)
(๒)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
(๓)สำเนาหลักฐานการเป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศเบลเยียม
(๔)สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศเบลเยียม
(๕)สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา
(๖)เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา (หากมี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน

๕.การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งเอกสารตามข้อ ๔ มาทางอีเมล info@thaiscience.eu ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

๖.การคัดเลือก
ทางสำนักงานฯ จะคัดเลือกผู้สมัครจากเอกสารผู้สมัคร โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อทางอีเมล
เพื่อแจ้งวันสอบสัมภาษณ์ โดยจะประกาศผลสอบคัดเลือกให้ทราบในลำดับต่อไปที่ https://ohesbx.org/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ กมลพันธ์)
อัครราชทูตที่ปรึกษา
ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ

Leave a Reply