ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Niels Bohr Institute ของเดนมาร์กเยือนไทยเพื่อสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีควอนตัม

0
40

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน นำศาสตราจารย์ Jan Westenkaer Thomsen ผู้เชี่ยวชาญด้านควอนตัมจากสถาบัน Niels Bohr Institute ของเดนมาร์ก เยือนไทยระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านควอนตัมระหว่างไทยกับเดนมาร์ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Niels Bohr Institute ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงของประเทศเดนมาร์ก ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน (University of Copenhagen)

โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ Jan W. Thomsen ได้เยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาซึ่งมีงานวิจัยที่คล้ายกันเกี่ยวกับนาฬิกาอะตอมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเวลาและความถี่ของประเทศไทย และส่งผลให้การวัดทางมิติและการวัดทางไฟฟ้ามีความแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม ไม่ว่าจะเป็นมาตรวิทยาและการตรวจวัดเชิงควอนตัม (Quantum Metrology and Sensing) หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ Jan W. Thomsen ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีควอนตัมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่ จ.นครราชสีมา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย ให้การต้อนรับ

จากนั้นในวันที่ 20 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ Jan W. Thomsen ได้เป็นวิทยากรในงานสัมมนา Denmark-Thailand Quantum Technology Seminar” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยได้นำเสนอความก้าวหน้าและการผลักดันทางเทคโนโลยีควอนตัมในเดนมาร์กที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีควอนตัมไปเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยและก้าวสู่เวทีโลกในอนาคต

ในโอกาสดังกล่าว ศาสตราจารย์ Jan W. Thomsen ได้ร่วมหารือกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ตลอดจนคณะนักวิจัยไทยของกลุ่มคอนซอร์เทียมควอนตัมในประเทศ ไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีควอนตัม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมร่วมกันระหว่างไทยกับเดนมาร์กต่อไปในอนาคต

(English version)
The Royal Thai Embassy in Copenhagen in collaboration with the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation of Thailand invited Professor Jan Westenkaer Thomsen, an Quantum expert from the Niels Bohr Institute to visit Thailand during 17-20 September 2023 in order to promote cooperation between Thailand and Denmark in quantum technology and innovation, especially with the Niels Bohr Institute, Denmark’s famous world-class physics research institute, under the affiliation of the University of Copenhagen

On 18 September 2023, Professor Jan W. Thomsen visited the Metrology Institute which has similar research in the atomic clock, that helps increase the efficiency of Thailand’s time and frequency infrastructure and also affect dimensional and electrical measurements to be more accurate. It is also a basic tool for research in quantum technology, both in Quantum Metrology and Sensing or quantum computers.

Then, on 19 September 2023, Professor Jan W. Thomsen visited the Quantum Technology Laboratory of Suranaree University of Technology and the Synchrotron Light Research Institute. (Public Organization) in Nakhon Ratchasima Province. He was welcomed by Professor Dr. Neung Teaumroong, Vice President for Research and Technology Development, along with Associate Professor Dr. Worawat Meewasana, Department of Physics, Head of the Quantum Technology Project in Thailand.

Later, on 20 September 2023, Professor Jan W. Thomsen gave a lecture at the seminar “Denmark-Thailand Quantum Technology Seminar” organized at The Sukosol Hotel in Bangkok. He presented the progress and push for quantum technology in Denmark with cooperation from both the public and private sectors as well as extensive application of quantum technology in business sector. This served as motivation for Thai researchers to create and develop works to fulfill the demands of the Thai industries and advance technological development internationally in the future.

On this occasion, Professor Jan W. Thomsen had discussions with Thai agencies, as well as Thai researchers of the Quantum Consortium Group to exchange opinions on the development and transfer of quantum technology, as well as create a network of cooperation in quantum technology between Thailand and Denmark in the future.

Leave a Reply